ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์อดิสรณ์ ประทุมถิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเเละวัฒนธรรมนานาชาติ

         

นายอาณัติ จันแปงเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายณรงค์ศักดิ์  เทพมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายศิริพงศ์ วงค์ษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกรรณิการ์ ทาคำมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Miss Liu Bo
เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ