ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเกณฑ์ผ่านการทดสอบ

เรื่อง

รายละเอียด

การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (OET) อ่านรายละเอียด
การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (BTT) อ่านรายละเอียด
การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (EET) อ่านรายละเอียด
การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทย สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ETT) อ่านรายละเอียด

 

ประกาศเกณฑ์ข้อสอบมาตรฐาน TOEFL ITP

เรื่อง

รายละเอียด

อัตราค่าลงทะเบียนการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEFL ITP อ่านรายละเอียด
เกณฑ์การเทียบคะแนนข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ToEFL ITP อ่านรายละเอียด