ประกาศการอบรม จาก สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ :: Language Institute and Global Affairs

การลงทะเบียนอบรม ภาษาต่างประเทศ

นักศึกษาที่สนใจและมีความประสงค์ต้องการลงทะเบียนอบรม ภาษาต่างประเทศ

 

ลงทะเบียนอบรมได้ที่ http://e-eng.crru.ac.th/register/

 

1. ลงทะเบียนอบรม ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ทุกวันที่ 21 - 25 ของเดือน     เวลา 08.30 น.


2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน ทุกวันที่ 21 - 25 ของเดือน (เว้นวันหยุดราชการ)     เวลา 08.30 - 15.00 น.


 

                     หมายเหตุ :
                                      1.นักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร จะได้รับคะแนนพิเศษ ในการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) จำนวน 30 % ของคะแนนเต็ม
                                      2. เกณฑ์การผ่านการอบรม = 80% ของการเข้ารับการอบรมทั้งหมด
                                      3. ค่าลงทะเบียน 200 บาท/คน
                                      4. การเปิดอบรมจะต้องมีนักศึกษาลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 60 คนขึ้นไป

ประกาศการอบรม ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries