โครงการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Online
Date : 6 กันยายน 2561

สถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทดสอบวัดระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ หลังการเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online ให้แก่นักศึกษา รหัส 60 ทุกคณะสำนัก ณ อาคารยุพราชวิทยมงคล ชั้น 3 ห้อง E-learning ในวันที่ 6 - 15 กันยายน 2561


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries