โครงการอบรมการใช้งาน English Discoveries Online (EDO) ประจำปี 2561
Date : 8 กันยายน 2561

สถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมการใช้งาน English Discoveries Online (EDO) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคณะสำนัก จำนวนทั้งหมด 3500 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รอบ (เช้า-บ่าย) โดยผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีการอบรมการใช้งาน English Discoveries Online (EDO) ในวันที่ 8 กันยายน 2561


ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries