ประกาศเกณฑ์ผ่านการทดสอบ

ประกาศเกณฑ์ผ่านการทดสอบ 6 รายการ

# ประกาศเกณฑ์ผ่านการทดสอบ วันที่ลงประกาศ
1.) การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลยุโรป (CEFR) 276/2563 8 กันยายน 2563
2.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 368/2563 3 กันยายน 2563
3.) การประกันมาตรฐานขั้นต่ำด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 369/2563 3 กันยายน 2563
4.) เกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาไทย CRRU-THAI LANGUAGE PROFICIENCY TEST (CRRU-THAI TEST) สำหรับชาวต่างประเทศ 329/2563 20 สิงหาคม 2563
5.) เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 147/2563 8 กรกฎาคม 2563
6.) เกณฑ์การเทียบคะแนน CRRU-CEFR TEST กับกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลของยุโรป 354/2561 17 กันยายน 2561
ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries