ขอบเขตรับผิดชอบ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ :: Institute of International Language and Culture

ขอบเขตรับผิดชอบ

1. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา และบุคคลากรทั้งภายในและภายนอก
2. ทดสอบภาษาไทยแรกเข้า(BTT) ภาษาอังกฤษแรกเข้า(OET) ภาษาไทยก่อนจบ(ETT) และภาษาอังกฤษก่อนจบ(EET) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
3. ทดสอบด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การทดสอบ TOEIC, TOEFL
4. บริการวิชาการแก่ชาวต่างประเทศและสนับสนุนงานด้านการประสานงานระหว่างประเทศ
5. จัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อการศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) และชาวต่างประเทศที่สนใจ

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries