เกี่ยวกับหน่วยงาน สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ :: Institute of International Language and Culture

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาวิชาการด้านการใช้ภาษา ทำการวิจัย ให้บริการแก่สังคม จึงได้กำหนดให้สถาบันภาษาฯ มีคุณลักษณะเกี่ยวกับงานบริการ 2 ส่วน คือ
1. งานบริการด้านการจัดทดสอบ จัดอบรม และจัจดสัมมนาด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษารวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. งานบริการด้านการค้นคว้าและการศึกษาด้วยตัวเอง ซึ่งทางสถาบันภาษาได้ให้บริการสื่อเพื่อการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองที่ทันสมัย และมีความหลากหลาย อาทิ หนังสือ นิตยสาร บทเรียนภาษาต่างประเทศทั้งจากคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซีดี บทเรียนสำเร็จรูป ตลอดจนรายการโทรศันท์จากสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

วิสัยทัศน์

สถาบันภาษาเเละวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้บริหารวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ที่มีประสิทธฺภาพ โดยมีการพัฒนาด้านวิชาอย่างต่อเนื่องเเละมีคุณภาพ ในการให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พันธกิจ

1. จัดทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (Ordinary English Test) และจัดทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ (Exit English Test) แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวทั้งบุคลากรทั่วไป
3. บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษาด้วยตนเอง (Self Acess Learning)
4. บริการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5.บริการทรัพยากรสารนิเทศด้านภาษา

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.