เกี่ยวกับหน่วยงาน สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ :: Institute of International Language and Culture

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดตั้งขึ้นในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาวิชาการด้านการใช้ภาษา ทำการวิจัย ให้บริการแก่สังคม จึงได้กำหนดให้สถาบันภาษาฯ มีคุณลักษณะเกี่ยวกับงานบริการ 2 ส่วน คือ

1. งานบริการด้านการจัดทดสอบ จัดอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษารวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    - การทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า OET และก่อนจบ EET

    - การทดสอบภาษาไทยแรกเข้า BTT และก่อนจบ ETT

    - ศูนย์ทดสอบ TOEFL ITP, TOEIC

    - เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัย

2. งานบริการวิชาการท้องถิ่น ทางสถาบันภาษาได้ให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีความสนใจในการอบรมทักษะทางภาษา อาทิ ภาษาพม่า ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เป็นต้น

วิสัยทัศน์

สถาบันภาษาเเละวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้บริหารวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ ที่มีประสิทธฺภาพ โดยมีการพัฒนาด้านวิชาอย่างต่อเนื่องเเละมีคุณภาพ ในการให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พันธกิจ

1. จัดทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า (Ordinary English Test) และจัดทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ (Exit English Test) แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1. จัดทดสอบภาษาไทยแรกเข้า (Basic Thai Test) และจัดทดสอบภาษาไทยก่อนจบ (Exit Thai Test) แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวทั้งบุคลากรทั่วไป
3. บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษาด้วยตนเอง (Self Acess Learning)
4. บริการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านภาษา

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries