นักศึกษาที่มีความประสงค์สอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนจบ EET ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน

และลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษก่อนจบได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

กำหนดการสอบซ่อม ภาษาอังกฤษก่อนจบ EET

1. ลงทะเบียนสอบซ่อม ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
    ทุกวันที่ 1 - 5 และ 11 - 15 ของเดือน

ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ชำระเงิน ค่าลงทะเบียน
    ทุกวันที่ 1 - 5 และ 11 - 15 ของเดือน (เว้นวันหยุดราชการ)

เวลา 08.30 - 14.00 น.

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
    ทุกวันที่ 16 ของเดือน

เวลา 16.00 น.

4. ดำเนินการสอบซ่อมภาษาอังกฤษก่อนจบ
    วันเสาร์ - อาทิตย์ สุดท้ายของเดือน

เวลา 08.30 - 17.00 น.

ลงทะเบียน ที่นี้ !!

หมายเหตุ : 1.ให้ถือปฏิบัติตามปฏิทินการสอบนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
2. ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ (ชั้น 2 ห้อง 127)
3. เมื่อจำนวนที่นั่งสอบเต็ม ระบบจะปิดการลงทะเบียน นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบ สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ได้ในเดือนถัดไป (จำนวน 50 ที่นั่ง/วัน)