ติดต่อสอบถาม

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์

0-5377-6000 ต่อ 1216
0-5377-6031

โทรสาร

0-5377-6031